Opći uvjeti

Uvodna napomena

Ove upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između VIP travel M & Co. d.o.o. putnička agencija (u daljnjem tekstu VIP travel) i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.

1. Prijave i ugovaranje

Putnik se za putovanje koje organizira i nudi VIP travel može prijaviti u poslovnici VIP travel, telefonom, mailom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora ili potvrdom rezervacije mailom ili telefonom, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije mjesec dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno ili su traženi drugačiji uvjeti plaćanja ovisno o uvjetima odgovornog organizatora (izuzetak je obročno plaćanje).

2. Cijena i sadržaj aranžmana

Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): – Fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, – Moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, – Ulaznice za objekte koji se posjećuju. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

3. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena

Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. VIP travel može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do: – promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa, – promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.), – promjene tarifa hotelijera i prijevoznika. VIP travel može o promjeni cijene putnika izvijestiti pismeno ili usmeno. Dvadeset dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati, osim u slučajevima iz st. 1 ovog članka. Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik osobno dolaskom na prodajno mjesto VIP travela ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Objavljene cijene rezultat su ugovora VIP travela s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

4. Popusti za djecu i druge pogodnosti

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.

5. Putna dokumentacija

Svi putni dokumenti biti će Vam predani unutar 7 dana prije polaska na put, ukoliko nije drugačije navedeno na programu. Putna dokumentacija podrazumijeva: 1. za aranžman uz vlastiti prijevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti, 2. za aranžman autobusom: original voucher i program putovanja, 3. za aranžman zrakoplovom: original voucher, program putovanja i zrakoplovnu kartu.

6. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. VIP travel ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

7. Smještaj u sobe/apartmane

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu. Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i maksimalni mogući broj gostiju u apartmanu tj. apartman se ne može rezervirati za veći broj gostiju od broja kreveta u njemu. Dijete se u tom slučaju računa kao odrasla osoba. Ukoliko kod smještaja dođe do toga da se u prethodno plaćenoj trokrevetnoj sobi nađu samo dvije osobe ili da dvokrevetnu sobu koristi samo jedna osoba za nezauzeti krevet bezuvjetno se plaća 100% cijene aranžmana. U slučaju da smještaj u apartmanu otkažu samo pojedine osobe, nije moguće vratiti nikakav uplaćeni dio budući se cijena objavljena u cjeniku odnosi na cijeli apartman.

8. Troškovi dodatnih usluga i ponuda na upit izvan objavljenih programa

Ukoliko putnik podnese zahtjev za dodatne usluge ili programe koji nisu objavljeni odnosno nije poznata cijena putovanja, obvezuje se u trenutku podnošenja zahtjeva, na ime garancije plaćanja takvih usluga VIP travelu uplatiti gotovinski polog u visini od 10 % ukupne cijene dodatne usluge, odnosno ovlašćuje VIP travel da izvrši terećenje kreditne kartice u visini od 10 % ukupne cijene dodatne usluge. Ukoliko u trenutku upita cijena dodatne usluge/programa nije poznata, putnik je obvezan uplatiti na ime pologa paušalni iznos u visini od 500,00 kn, odnosno VIP travel će za navedeni iznos izvršiti terećenje po kreditnoj kartici. VIP travel se obvezuje izvijestiti putnika o raspoloživosti dodatnih usluga najkasnije u roku od 5 radnih dana od podnošenja zahtjeva. Putnik se obvezuje u roku od 24 sata od zaprimanja obavijesti VIP travela o raspoloživosti dodatnih usluga uplatiti ukupan iznos cijene usluge, time da se uplaćeni gotovinski polog odnosno iznos plaćen putem kreditne kartice uračunava u cijenu usluge. Ukoliko putnik ne izvrši uplatu u navedenom roku, VIP travel zadržava uplaćeni gotovinski polog, odnosno iznos naplaćen terećenjem kreditne kartice. Ukoliko VIP travel u navedenom roku obavijesti putnika o nepostojanju raspoloživih dodatnih usluga, obvezuje se u roku od 2 radna dana od davanja obavijesti, izvršiti povrat uplaćenog gotovinskog pologa, odnosno izvršiti storno uplate putem kreditne kartice.

9. Odustajanje od putovanja

a) Ukoliko putnik otkaže aranžman VIP travel od ukupne cijene aranžmana zadržava: do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn, 29 - 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana, 21 - 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana, 14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana, 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana te nakon polaska 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Pri ugovaranju paket aranžmana, charter putovanja, incentive putovanja, putovanja na krstarenja, putovanja na tečajeve stranih jezika u inozemstvu, putovanja na kongrese, sajmove, daleka putovanja te drugih specifičnih programa, kao i programa koji se odvijaju u terminima božićnih, novogodišnjih, uskrsnih i ostalih blagdana, kao i sva ostala a la carte putovanja, vrijede posebni uvjeti naplate troškova otkaza putovanja te se svaki pojedini slučaj otkaza obrađuje u skladu sa uvjetima odgovornog organizatora i uvjetima svake određene rezervacije. VIP travel u slučaju otkaza putnika pridržava pravo naplate svih nastalih troškova, koji mogu iznositi i do pune cijene aranžmana, bez obzira na rokove otkaza naznačenih pod točkom 9. a Općih uvjeta. Na navedena putovanja primjenjuje se posebna otkazna skala koja se nalazi u programu odnosno katalogu tih putovanja. Usmeni otkaz Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom, telefaksom ili e-mailom. Ako putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako putnik na vlastiti zahtjev, prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.

10. Putno osiguranje

Vip travel preporuča uplatu putnog osiguranja: zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje oštećenja i/ili gubitka prtljage, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama. Putno osiguranje moguće je ugovoriti izravno kod osiguravatelja ili kod VIP travel-a, pri čemu VIP travel djeluje tek kao posrednik osiguravajućeg društva. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti, smatra se da je putnicima ponuđeno i preporučeno putno osiguranje, kao i da su putniku stavljene na raspolaganje informacije o sadržaju tih osiguranja i Opći uvjeti Ugovora o osiguranju. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Cijene putovanja ne uključuju putno osiguranje (zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje oštećenja i/ili gubitka prtljage, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama). Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod VIP travela, pri čemu VIP travel djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

11. Otkaz putovanja od strane organizatora putovanja ili promjena programa

Za sva putovanja gdje Vip travel nastupa kao posrednik putovanja, primjenjuju se svi uvijeti putovanja odgovornog organizatora te svaka pojedina rezervacija ima svoje uvjete otkaza. Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, organizator putovanja zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Organizator putovanja zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike ili druge situacije na koje organizator putovanja ne može utjecati i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko organizator putovanja otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete. VIP travel ne odgovara za sve promjene nastale od strane odgovornog organizatora te ni za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. U slučaju kašnjenja veznog leta koji utječe na propuštanje osnovnog leta je isključivo odgovorna avio kompanija. Za bilo kakvu nepravilnost u avio prometu, putnik sam mora podnijeti prigovor direktno na avio kompaniju. VIP travel ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile.

12. Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave čiji rok važenja mora biti minimalno 6 mjeseci od datuma povratka u matičnu zemlju. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja te nastanak storno troškova ili troškova promjene rezervacije, snosi sam putnik, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika VIP travel pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, VIP travel može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. VIP travel nije odgovoran za utvrđivanje da li je za određeno putovanje potrebno ishodovati vizu ili dozvolu ulaska u zemlje za koje je potrebna viza/dozvola niti je odgovoran za njihovo izdavanje kao ni za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

13. Devizni i carinski propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

14. Zdravstveni propisi

Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

15. Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

16. Reklamacije

Naglašavamo da je u interesu putnika da svoj prigovor svakako upiše u knjigu žalbe kod davatelja usluga na licu mjesta, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, VIP travel takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora ili tijekom putovanja. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po «Fortuna sistemu» putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i VIP travel će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

17. Obveze VIP travela

VIP travel je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. VIP travel je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. VIP travel će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način (uključujući poštivanje obveze mjesta ukrcaja i iskrcaja putnika), osim u slučaju "više" sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće VIP travel će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. VIP travel nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta. VIP travel ne odgovara za eventualne pogreške u tisku. VIP travel nije odgovoran za promjene nastale u redu letenja, promjene rute, promjenu tipa zrakoplova, za promjene u redu vožnje, za promjenu tipa automobila, za promjenu tipa sobe, za gubitak prtljage, za utvrđivanje da li je za putovanje potrebno ishodovati vizu ili dozvolu ulaska u zemlje za koje je potrebna viza/dozvola niti je odgovoran za njihovo izdavanje te ni za štetu nastalu: greškom, nepažnjom, nemarom, gubitkom, oštećenjem, kašnjenjem, lošom izvedbom, nepravilnostima dobavljača usluga (zrakoplovna kompanija, rent a car, hotel, vlak, autobus, brod itd. ), nesretnim slučajem ili uslijed više sile.

18. Obveze putnika

Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima (npr. hoteli, hosteli, apartmani, koledž, rezidencije, privatni smještaj i dr.) odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima neće onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga VIP travela. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i VIP travelom. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja, VIP travel osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu VIP travel nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući, odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku. 

19. Uvjeti prijevoza putnika u zračnom prijevozu

Uvjeti zračnog prijevoza Putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te ih se Putnik dužan pridržavati.

20. Jamčevno osiguranje i osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, VIP travel ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman, te policu jamčevnog osiguranja u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja VIP travela.

21. Zaštita osobnih podataka

Izjava o davanju suglasnosti o korištenju osobnih podataka (temeljem sklopljenog ugovora) Vip travel M&CO d.o.o. turistička agencija kao Voditelj podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci (ime i prezime, adresa, OIB, godina rođenje, podaci o obrazovanju) poslani i obrađeni u evidenciju podataka programa. Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da, slobodno i izričito dajete privolu na prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka ustupljenih t.d. Vip travel M&CO d.o.o. kao korisniku, a u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka. S toga ovu Izjavu niste dužni prihvatiti. Pri prihvaćanju ove Izjave i unosom Vaših osobnih podataka isti će biti obrađeni radi evidencije u bazi klijenata/stranaka koji dozvoljavaju da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovara t.d. Vip travel M&CO d.o.o. kao i/ili svrhe istraživanja tržišta. Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljenoj izvan snage Direktivi 95/46 EZ, Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe N/N, broj 42/18, i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, obradi osobnih podataka u marketinške svrhe možete se svakodnevno usprotiviti.
Vaši osobni podaci će se tretirati u skladu navedenim Uredbama i odredbama EU i uz primjenu odgovarajućih tehničko-sigurnosnih mjera. Vip travel M&CO d.o.o. poštuje privatnost svojih posjetitelja, partnera, dobavljača, vanjskih suradnika, te ni jedna treća osoba osim službenika za zaštitu osobnih podataka nema pristup Vašim osobnim podacima, Vaši osobni podaci mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše izričite prethodne privole samo u slučajevima izričito propisanim odredbama. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. VIP travel se obvezuje da neće osobne podatke putnika dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge kao što su avio kompanije, hoteli te agenti koji sudjeluju u realizaciji tražene usluge te osiguravajuća društva putnih osiguranja. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija VIP travela. Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka registriran je na adresi Poljana Dragutina Kalea 6. Zagreb.
Sukladno čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka-van snage u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, besplatno i bez ikakvog objašnjenja možete odustati od privole opozvati svoj pristanak na aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka. Također možete od Voditelja obrade osobnih podataka u bilo koje vrijeme pismeno zatražiti kada, gdje i iz kojeg razloga su korišteni Vaši podaci.

22. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora

Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s VIP travelom odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji VIP travela. Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima VIP travel nastupa kao posrednik, VIP travel ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje VIP travel zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo u tako objavljenom programu te na ugovoru o putovanju. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog odgovornog organizatora Putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana stupaju na snagu dana 20. ožujka 2021. godine.